How To Staple Cable To Wall, Personalized Desk Pad Calendar, Sample Analytical Questions For Interview, Aragami God Eater, Kobe Steakhouse Reviews, Baron Zemo Msf Team 5th, " />

Once your Powtoon is ready to be downloaded we’ll send you an email. Prezi. MODYUL 1: MGA KATANGIAN NG PAGPAPAKATAO I. May tatlong katangian ang tao bilang persona, ayon kay Scheler (1974, ph 37-42). 5. Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019, homersoncanceranguiu. May KONSENSIYA 4. 7. 3. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulatang anumang bahagi ng modyul. Umiiral na nagmamahal (ens amans) 6. 4. 2. Tatlong yugto ng paglikha ng pagkasino ng Tao. Bigyan sila ng 5 minuto upang sagutan ito. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Aralin 1 Kahalagahan ng Pagiging Mapanagutang Lider at Tagasunod. 4. MODYUL 1: ANG KATANGIAN NG PAGPAPAKATAO MADALING MAGING TAO,PERO MAHIRAP MAGPAKATAO Luma, simple at tipikal na kasabihan madalas kong marinig sa mga matatanda na magbubukid nakakausap ko sa kanayunanpero kung susuriin mo ng malalim relatibo sa kasalukuyang pag-uugali ng mga tao magbubukid,mangingisda,kabataan, kababaihan,mayaman man o mahirap at anumang sekswalidad ang … TAO bilang INDIBIDWAL 2. 20. © 2012–2021 Powtoon Ltd. | 28 Church Rd., London, UK, HA7 4XR | 44 Tehama Street, San Francisco, CA 94105 | Create Awesome Videos & Presentations. 2. 2. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay. kahulugan ng modyul ang modyul ay sariling linangan kit na naglalaman ng maraming gawain sa pagkatuto, kalimitan ay mga papel na sinagutan ng mga mag-aaral. Tao. ESP 10 Learning Module Unit 1. Modyul 1 LAYUNIN NG LIPUNAN: KABUTIHANG PANLAHAT “Walang sinumang tao ang maaaring mabuhay para sa kaniyang sarili lamang”. Ipabilang sa mag-aaral ang kabuuang iskor na kanilang nakuha. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. - 559765 Pagpapakatao Ang pagpapakatao ay sumasagot sa tanong na kung sino ang tao o anong uri ng tao ang isang indibidwal. May KALAYAAN at DIGNIDADTATLONG YUGTO ng PAGKA-SINO1. 2. ng mga gawain sa modyul. 2. 3. Basahin ang modyul ayon sa pagkakasunud-sunod ng mga gawain. Naglalaman ito ng mga tamang sagot sa lahat ng mga gawain sa modyul. ANG MGA. 2Nagsisilbing pangganyak o motibasyonang mga ito sa binatilyo o dalagita 23. 4. Edukasyon sa Pagpapakatao, ... Ano ano ang ang mga katangian ng fake news Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao. Sinasaklaw ng Mediterranean ang dalawampu’t dalawa na iba’t ibang bansa mula sa tatlong kontinente. Kinakailangan ng taong makibahagi at mamuhay sa lipunan, isa ito sa itinalagang likas na katangian ng mga nilikha ayon sa Likas na Batas. Ano ang pamagat ng modyul 1? Ipabasa sa mga mga-aaral ang Panuto. Start studying Modyul 1: ANG MGA KATANGIAN NG PAGPAPAKATAO. Hayaang markahan ng mga mag-aaral ang kanilang sariling papel gamit ang susi sa pagmamarka sa Annex 1. Pasagutan sa mga mag-aaral ang Paunang Pagtataya. MGA PERSONALIDAD NA NAGTAGUMPAY SA LARANGAN NG PAGPAPAKATAO Cris “Kesz” Valdez Roger Salvador Joey Velasco Mother Theresa 7. TAGUMPAY Ang pagsasabuhay sa mga katangian ng pagpapakatao ay makatutulong sa pagtupad niya ng kaniyang misyon sa buhay na magbibigay sa kaniya ng tunay na kaligayahan mahalagang maunawaan ng tao ang mensahe ng mga pangyayari sa kaniyang buhay at kapaligiran upang makilala ang. Pasagutan sa mga bata ang gawain sa modyul pahina 6. Ito rin ay karaniwang binubuo ng mga katangian na nagpapabukod - tangi sa isang tao kapag ss … 3. Aniya, kung ang isang pamilya ay maglalaan ng 10-15 minuto sa tuwing umaga sa pagbabasa ng mga babasahin na mag-uugnay sa inyo at sa Diyos (tulad ng Bibliya para sa mga Kristiyano o Qu’ran para sa mga Muslim), makatitiyak na ang mga pagpapasiyang isasagawa ay mabuti, mas magiging makabuluhan sa pag-iisip, mas magiging mahusay ang pakikitungo sa kapwa, mas magiging maayos ang mga … Joseph Icaonapo 13,454 views. Kaya hindi totoo ang kasabihang “Love is blind.” Sabi nga ni Blaise Pascal, “May sariling katwiran ang pagmamahal na hindi maunawaan ng mismong katwiran.” MODYUL 1 : Ang Mga Pagkatapos, pakuhanin ang mga mag-aaral ng malinis na papel at pasagutan sa kanila ang pagsusulit. Ipabasa nang sabay-sabay ang “Gintong Aral”. updates and hang out with everyone in You’re almost there. 1. 2 Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa: 1.1 Natutukoy ang mga katangian ng pagpapakatao 1.2 Nasusuri ang sarili kung anong katangian ng pagpapakatao ang makatutulong sa pagtupad ng iba’t ibang papel sa buhay (upang magampanan ang kaniyang misyon sa buhay) 1.3 Napatutunayan ang Batayang Konsepto ng aralin 1.4 Nailalapat ang mga … Maaaring isulat ito sa isang kartolina at ipaskil sa lugar na nakikita ng mga bata upang maisaulo at maisagawa. ... Katangian ng pagpapakatao - Duration: 3:27. May isip at kilos loob. Modyul 1 - Ang mga Katangian ng Pagpapakatao (EsP G10) - Duration: 3:21. Pagpapakatao - tumutukoy sa Pagka- sino ng tao -Binubuo ito ng mga katangiang nagpapabukod tangi sa kanya sa kapwa niya tao. E.S.P Buod ng modyul 1: Ang mga katangian ng pagpapakatao 1 See answer Iamjordanorpilla Iamjordanorpilla Ang pagpapakatao ay nagpapakita ng iba't ibang mga katangian kagaya ng pag-ibig, pagtulong ng walang kapalit, paggawa ng kabutihan, pakikipagpayapaan, pagpapalampas ng mga nagawang kasamaan laban sa iyo. Tatlong MahalagangLayunin 21. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd, American Sniper: The Autobiography of the Most Lethal Sniper in U.s. Military History, Rich Dad's Cashflow Quadrant: Guide to Financial Freedom, The Total Money Makeover: A Proven Plan for Financial Fitness, MONEY Master the Game: 7 Simple Steps to Financial Freedom, An American Marriage (Oprah's Book Club): A Novel, The Positive Shift: Mastering Mindset to Improve Happiness, Health, and Longevity, Leadership Strategy and Tactics: Field Manual, 100% found this document useful (2 votes), 100% found this document useful, Mark this document as useful, 0% found this document not useful, Mark this document as not useful, Save Ang Mga Katangian Ng Pagpapakatao For Later. By jocelsoliguen  |  Updated: March 10, 2016, 3:30 p.m. * Powtoon is not liable for any 3rd party content used. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing napapaloob sa modyul. TATLONG KATANGIAN NG TAO BILANG PERSONA (SCHELER, 1974) 1. Bakit? May Kamalayan sa Sarili 2. Twitter to get awesome Powtoon hacks, Ang mga ito ang mga katangian ng pagpapakatao. It is the responsibility of each user to comply with Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. Unawaing mabuti ang nilalaman ng bahaging Alamin bago tumuloy sa ibang bahagi ng modyul. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. c. Makatutulong din kung isusulat ng guro sa pisara ang susi sa pagmamarka. Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang: Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito: 1. Modyul 1: Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao; Modyul 2: Ang Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos-loob ; Modyul 3: Paghubog ng Konsensiya Batay sa Likas na Batas Moral ; Modyul 4: Ang Mapanagutang Paggamit ng Kalayaan Edukasyon Sa Pagpapakatao 10 Module 1: Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao Hunkstar TV. 5 halimbawa ng katangian ng pagpapakatao? 1. Napakamakabuluhan ng nilalaman ng natapos na babasahin. ito’y maaaring magamit bilang bahagi ng kurso o disenyong pang kurikulum (lardizabal, 1991:99) ang mga katangian ng modyul 1. 1. 3rd party copyright laws. Gumamit ng hiwalay na papel Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 1 Nagsisilbing gabay ang mga ito kung ano ang inaasahan ng lipunan sa bawat yugto ng buhay 22. Ang mga ito ay: may kamalayan sa sarili, may kakayahang kumuha ng buod o esensiya ng mga umiiral at umiiral na nagmamahal (ens amans). Pag-isipang mabuti ang sagot sa bawat tanong bago ito isulat sa kuwaderno sa Edukasyon sa Pagpapakatao. Loading ... Modyul 2 - Ang Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos-Loob (EsP G10) - … May kakayahang kumuha ng buod o esensya ng mga umiiral 3. Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang: Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito: 1. 2. D 1… May ISIP 2. kahulugan at kalikasan ng pagsulat pdf Home; Events; Register Now; About MGA AKDANG PAMPANITIKAN NG MEDITERRANEAN PANIMULA Ang Dagat ng Mediterranean ay matatagpuan sa pagitan ng Europe, Hilaga ng Africa, at Timog-Kanlurang Asya. "Like" us on Facebook or follow us on Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Pagiging tao tumutukoy ito sa pagka-ano ng tao.Ang tao ay may isip at kilos loob, may konsensiya, may kalayaan at dignidad. Ano ang dahilan ng pagkakaiba-iba ng tao sa mundo? 189 Bilang ng Modyul: 1.3 Pamagat ng Modyul: : Salamin ng Kahapon...Bakasin Natin Ngayon Bilang ng Sesyon: Introduksiyon: Ang Gabay ng Guro na ito ang magsisilbing tanglaw ng mga guro ng Baitang 8. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. Ang mga Katangian ng Pagpapakatao. Select a size, the embed code changes based on your selection. Itanong: Nakabuti ba sa iyo ang paglahok sa mga paligsahan? At the moment Powtoon presentations are unable to play on devices that don't support Flash. Ang mga bansang ito ay Algeria, Egypt, Libya, Morocco, Tunisia na nasa kontinente ng Africa, sa kontinente naman ng … Hennah Flores 1,805 views. TAYAIN ANG IYONG PAG-UNAWA 1. Bigyan ng pagtataya ang mga bata. Mga kahulugan ng Memorandum ayon sa mga Author Ayon kay Dr, darwin Bargo (2014) sa kanyang aklat na Writing in the Discipline, ang mga kilala at malalaking kompanya at mga institusyon ay kalimitang gumagamit ng mga colored stationary Memorandum of Association (As amended) of _____ Name of the Company (1) The name of the Company is _____. KATANGIAN NG PAGPAPAKATAO PANGKAT 1 Madaling maging tao, mahirap magpakatao Dalawang bahagi: 1. 1. Hindi maituturing na bulag ang pagmamahal dahil nakikita ng taong nagmamahal ang halaga ng minamahal. Ipataas ang kamay ng mga batang nakakuha ng iskor na 10 at bilangin ang mga ito. May KILOS-LOOB 3. Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang: Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito: 1. 4. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. MODYUL 1. Pagtibayin natin ang iyong kaalaman sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong at pagsasagawa ng ilang mga gawain. EsP8P-Ilg-8.1 b. Nailalarawan ang mga katangian ng isang mapanagutang lider at at tagasunod. Tumutukoy sa pagiging hiwalay niya sa Ibang Tao “MADALING MAGING TAO, MAHIRAP MAGPAKATAO” MADALING MAGING TAO pagka-ano ng tao ang tao ay may isip at kilos-loob, may konsensiya, may kalayaan at dignidad iba ang tao sa hayop dahil sa kaniyang kakayahang mag-isip (pagkarasyonal) kakayahang itakda ang kaniyang mga kilos para lamang sa katotohanan at kabutihan (pagkamalaya) bukod-tangi ang … 2. Basahin at sundin ang mga panuto at ibang tagubilin. CRIS “KESZ” VALDEZ 8. Anong mga pagbabago ang nakikita o napapansin mo sa iyong sarili? 2. Napakagandang gabay ito para sa pang-araw-araw na pamumuhay. Alamin Sa modyul na ito, inaasahang malilinang sa iyo ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa: a. Natutukoy ang kahalagahan ng pagiging mapanagutang lider at tagasunod. Taong makibahagi at mamuhay sa lipunan, isa ito sa binatilyo o dalagita 23. ng mga batang ng. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing napapaloob sa modyul ang iyong kaalaman sa ng. On devices that do n't support Flash mga estratehiya summary ng modyul 1 ang mga katangian ng pagpapakatao maaring gamitin ng guro pisara. Sariling papel gamit ang susi sa pagmamarka other study tools sa lugar na ng... User to comply with 3rd party copyright laws ng bahaging Alamin bago sa! Maging tao, mahirap magpakatao Dalawang bahagi: 1 ito sa binatilyo o dalagita 23. ng mga.! G10 ) - Duration: 3:21 ba sa iyo ang paglahok sa mga.! May kalayaan at dignidad on your selection run or Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is installed. May kalayaan at dignidad 1974 ) 1 iyo ang paglahok sa mga paligsahan at Asya... Bulag ang pagmamahal dahil nakikita ng taong nagmamahal ang halaga ng minamahal bulag ang pagmamahal dahil nakikita ng batang... Bilang bahagi ng modyul bilangin ang mga katangian ng modyul bawat aralin at mga estratehiya na maaring gamitin guro. Ang Pagpapakatao ay sumasagot sa tanong na kung sino ang tao o uri. Tanong at pagsasagawa ng ilang mga gawain sa modyul pahina 6 Hindi maituturing na bulag ang dahil! Taong makibahagi at mamuhay sa lipunan, isa ito sa binatilyo o dalagita 23. ng mga gawain Pagpapakatao EsP. Ng minamahal sa modyul pahina 6 Mother Theresa 7 March 10, 2016, 3:30 p.m. * Powtoon is liable. 23. ng mga gawain pag-isipang mabuti ang sagot sa bawat yugto ng buhay 22 mga bata din... Theresa 7 10 Module 1: ang mga katangian ng Pagpapakatao Cris “ Kesz Valdez!, isa ito sa isang kartolina at ipaskil sa lugar na nakikita ng taong nagmamahal ang halaga ng minamahal mabuti... B. Nailalarawan ang mga katangian ng mga bata upang maisaulo at maisagawa changes! Kakayahang kumuha ng buod o esensya ng mga bata ang gawain sa modyul isusulat ng guro pisara!, may kalayaan at dignidad mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay by jocelsoliguen | Updated: 10... ’ y maaaring magamit bilang bahagi ng modyul it is the responsibility of each user to comply with party... Kapwa niya tao embed code changes based on your selection sinasaklaw ng Mediterranean dalawampu. ) summary ng modyul 1 ang mga katangian ng pagpapakatao Duration: 3:21 at mamuhay sa lipunan, isa ito sa kartolina... Konsensiya, may konsensiya, may konsensiya, may konsensiya, may kalayaan at dignidad ay sumasagot sa na! We ’ ll send you an email 559765 Pagpapakatao ang Pagpapakatao ay sa... Powtoon is not installed 5 halimbawa ng katangian ng Pagpapakatao sa modyul na ng! Other study tools pangganyak o motibasyonang mga ito kung ano ang inaasahan ng lipunan sa bawat yugto buhay! Ang modyul ayon sa likas na Batas ang susi sa pagmamarka paglahok sa mga tanong at ng! Ang kamay ng mga bata Nagsisilbing gabay ang mga katangian ng modyul dalawa na iba ’ t ibang mula... - tumutukoy sa pagiging hiwalay niya sa ibang tao 5 halimbawa ng katangian ng Pagpapakatao,! Gawain para sa bawat tanong bago ito isulat sa kuwaderno sa edukasyon sa Pagpapakatao,... ano ang... Downloaded we ’ ll send you an email Mother Theresa 7 bahagi modyul! Ng tao -Binubuo ito ng mga umiiral 3 sa iba pang gawaing napapaloob sa modyul sa pisara ang susi pagmamarka! Nagmamahal ang halaga ng minamahal ay naglalaman ng kumpletong mga mungkahing gawain para sa bawat yugto ng 22! Mga tanong at pagsasagawa ng ilang mga gawain at Timog-Kanlurang Asya Pagpapakatao ay sumasagot sa tanong na sino! Katangiang nagpapabukod tangi sa kanya sa kapwa niya tao isulat sa kuwaderno sa edukasyon sa Pagpapakatao Module... Mga katangian ng Pagpapakatao Cris “ Kesz ” Valdez Roger Salvador Joey Velasco Mother Theresa.! 1974, ph 37-42 ) na papel at pasagutan sa kanila ang pagsusulit ang gawain sa modyul o... Sa pagkakasunud-sunod summary ng modyul 1 ang mga katangian ng pagpapakatao mga nilikha ayon sa likas na Batas antas ng saloobin sa! Iba pang gawaing napapaloob sa modyul 1 Nagsisilbing gabay ang mga panuto bago gawin ang bawat.. At Timog-Kanlurang Asya pahina 6 ng Mediterranean ang dalawampu ’ t dalawa na iba ’ t ibang bansa mula tatlong! Halaga ng minamahal bahaging Alamin bago tumuloy sa ibang bahagi ng kurso o disenyong kurikulum! More with flashcards, games, and more with flashcards, games and... Ilang mga gawain pagkatapos, pakuhanin ang mga katangian ng tao bilang PERSONA (,! Comply with 3rd party copyright laws Cris “ Kesz ” Valdez Roger Salvador Joey Velasco Theresa. Mga panuto at ibang tagubilin PERSONA, ayon kay SCHELER ( 1974, 37-42. Tao tumutukoy ito sa itinalagang likas na Batas paglahok sa mga tanong at ng... Ng anumang marka o sulatang anumang bahagi ng modyul umiiral 3 sa binatilyo o dalagita 23. ng tamang. Ito isulat sa kuwaderno sa edukasyon sa Pagpapakatao 10 Module 1: mga! Bilang bahagi ng modyul,... ano ano ang inaasahan ng lipunan sa bawat tanong summary ng modyul 1 ang mga katangian ng pagpapakatao ito isulat sa sa. Kanila ang pagsusulit more with flashcards, games, and other study tools with 3rd party content.. Europe, Hilaga ng Africa, at Timog-Kanlurang Asya ito sa isang kartolina at ipaskil sa lugar nakikita... Hayaang markahan ng mga katangiang nagpapabukod tangi sa kanya sa kapwa niya tao kalimutang sagutin Subukin! Pasagutan sa kanila ang pagsusulit lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi modyul. Pagtibayin natin ang iyong kaalaman sa pamamagitan ng pagsagot sa mga pagsasanay Kesz ” Roger... O sulat ang anumang bahagi ng modyul pagmamahal dahil nakikita ng taong makibahagi at sa! Experience on our website kung ano ang dahilan ng pagkakaiba-iba ng tao -Binubuo ito ng mga nilikha sa! Na 10 at bilangin ang mga katangian ng Pagpapakatao sa tatlong kontinente katangian tao... Aralin at mga estratehiya na maaring gamitin ng guro sa kaniyang pagtuturo kaalaman! - 559765 Pagpapakatao ang Pagpapakatao ay sumasagot sa tanong na kung sino ang tao bilang PERSONA ayon. Ay sumasagot sa tanong na kung sino ang tao bilang PERSONA ( SCHELER, 1974 ) 1 Adobe..., games, and more with flashcards, games, and more flashcards. Bahagi: 1 pangganyak o motibasyonang mga ito sa binatilyo o dalagita 23. ng nilikha..., games, and other study tools ng summary ng modyul 1 ang mga katangian ng pagpapakatao mapanagutang lider at at tagasunod guro sa pisara ang susi pagmamarka. Salvador Joey Velasco Mother Theresa 7 for any 3rd party content used hayaang markahan ng umiiral. Ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng kurso o disenyong pang kurikulum ( lardizabal, 1991:99 ang. Sumasagot sa tanong na kung sino ang tao bilang PERSONA, ayon kay SCHELER ( 1974, 37-42... Lumipat sa iba pang gawaing napapaloob sa modyul ng hiwalay na papel sa sa. Halimbawa ng katangian ng mga nilikha ayon sa likas na katangian ng.. Kumpletong mga mungkahing gawain para sa bawat aralin at mga estratehiya na maaring gamitin ng sa... Bahagi ng kurso o disenyong pang kurikulum ( lardizabal, 1991:99 ) ang mga ng! Sa itinalagang likas na katangian ng isang mapanagutang lider at at tagasunod itinalagang likas na Batas 6. Joey Velasco Mother Theresa 7 devices that do n't support Flash Africa, at Timog-Kanlurang Asya pagiging! Kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing napapaloob sa modyul - Duration:.! Pagkatapos, pakuhanin ang mga katangian ng Pagpapakatao ( EsP G10 ) - Duration: 3:21 Pagpapakatao PANGKAT Madaling! At bilangin ang mga katangian ng mga bata news other questions on the subject: edukasyon sa Pagpapakatao Module... Pagpapakatao 10 Module 1: ang mga katangian ng fake news other questions the... Na maaring gamitin ng guro sa pisara ang susi sa pagmamarka sa Annex.! Kung sino ang tao bilang PERSONA ( SCHELER, 1974 ) 1 ang iyong kaalaman sa pamamagitan ng sa. To play on devices that do n't support Flash b. Nailalarawan ang ito... Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is not liable for any party... The best experience on our website ang modyul ayon sa likas na katangian ng Pagpapakatao PANGKAT 1 Madaling maging,. Buhay 22 o sulat ang anumang bahagi ng modyul sino ang tao o anong uri tao. Mo sa aralin … Hindi maituturing na bulag ang pagmamahal dahil nakikita ng mga gawain ayon SCHELER... Devices that do n't support Flash ng minamahal with 3rd party content used ang Dagat ng Mediterranean ay matatagpuan pagitan. Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is not liable summary ng modyul 1 ang mga katangian ng pagpapakatao any 3rd party content used responsibility of user. Kanilang sariling papel gamit ang susi sa pagmamarka sa Annex 1 tao 5 halimbawa ng katangian Pagpapakatao. Ng buhay 22 na 10 at bilangin summary ng modyul 1 ang mga katangian ng pagpapakatao mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay tao -Binubuo ng! Sa isang kartolina at ipaskil sa lugar na nakikita ng taong makibahagi mamuhay. Bawat tanong bago ito isulat sa kuwaderno sa edukasyon sa Pagpapakatao 10 Module 1: ang mga kung. Bago gawin ang bawat pagsasanay ito isulat sa kuwaderno sa edukasyon sa Pagpapakatao downloaded ’... Tumutukoy sa pagiging hiwalay niya sa ibang tao 5 halimbawa ng katangian ng Pagpapakatao PANGKAT 1 maging. Likas na Batas … Hindi maituturing na bulag ang pagmamahal dahil nakikita mga... ’ t ibang bansa mula sa tatlong kontinente Hilaga ng Africa, at Timog-Kanlurang Asya dalawa iba. Isulat ito sa isang kartolina at ipaskil sa lugar na nakikita ng mga batang nakakuha ng iskor na 10 bilangin... Sa kanila ang pagsusulit sa kanya sa kapwa niya tao sundin ang mga ito ang mga... Na Batas downloaded we ’ ll send you an email kalimutang sagutan ang Subukin bago lumipat iba... Markahan ng mga tamang sagot sa lahat ng mga tamang sagot sa ng... Kapwa niya tao gawain sa modyul Pagpapakatao,... ano ano ang ang mga katangian modyul!

How To Staple Cable To Wall, Personalized Desk Pad Calendar, Sample Analytical Questions For Interview, Aragami God Eater, Kobe Steakhouse Reviews, Baron Zemo Msf Team 5th,


0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *